ἀπαλλάσσω


ἀπαλλάσσω
ἀπ|αλλάττω 1. удалять кого, что; 2. ['удалять что от κοгο'] освобождать (напр., φόβου от страха)

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.